InterProvinciaal OpperRabbinaat IPOR

Het Interprovinciaal Opperrabbinaat van Nederland, afgekort IPOR, is het Opperrabbinaat dat verantwoordelijk is voor joodse zaken in alle gemeenten in heel Nederland buiten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Voor de oorlog, in de tijd dat er nog ruim 130.000 joden in Nederland woonden en joods Nederland onderverdeeld was  in twaalf ressorten, had ieder ressort een Opperrabbijn. In de Sjoa kwamen zovelen om het leven, dat het aantal joden na de oorlog tot 30.000 was gedaald. In 1955 werd joods Nederland feitelijk  in vier ressorten onderverdeeld en het Interprovinciaal Opperrabbinaat (IPOR) opgericht.

De bestuurlijke taak van het IPOR is omvangrijk. De raad van het IPOR bestaat uit vertegenwoordigers van alle 36 joodse gemeenten die onder het IPOR vallen. De Raad heeft 50 leden en komt tweemaal per jaar bijeen. De raad beslist over het algehele reglement van het IPOR. Eenmaal per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats. Dan geeft de Raad samen met het dagelijks bestuur voorlichtingen over alle beslissingen die er binnen het IPOR zijn genomen en die eventueel nog genomen moeten worden. Het Dagelijkse Bestuur van het IPOR draagt de verantwoordelijkheid voor alle Joodse gemeenten die binnen hun resort vallen. Behalve rechtstreekse contacten met de Joodse Gemeenten onderhoudt het IPOR ook contacten met de lokale overheden. Als het gaat om joodse archeologische vondsten, Joodse begraafplaatsen, herdenkingen etc. wordt er door de lokale overheid contact opgenomen met het Dagelijkse Bestuur van het IPOR. Als het een Rabbinale kwestie blijkt te zijn, dan geven zij het over aan de Rabbinale afdeling en als het een civiele zaak is (bijvoorbeeld vernielingen aan een joods monument) dan is het de taak van het civiele bestuur om daar mee om te gaan.

Dagelijks Bestuur IPOR

Het Dagelijks Bestuur van het IPOR bestaat uit E. van Praagh, voorzitter, M. Loewenstein, penningmeester, secretaris: vacature. Zij worden ondersteund door negen afgevaardigden in de Centrale Commissie van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) en door drie leden in de Permanente Commissie van het NIK: De heer G. Markuszower, De heer E. Santcroos en de heer A.M. Ovadia. Het IPOR participeert in het Voorzittersoverleg, waarin de voorzitters van de 4 ressorten samenkomen, eventueel met (leden van) de Permanente Commissie. Dit overleg is informeel, maar fungeert als denktank en bevordert het overleg en de saamhorigheid van Joods Nederland.

Activiteiten van het IPOR

  • Het IPOR biedt diensten en ondersteuning aan op het gebied van de kernactiviteiten van de joodse gemeenten:
  • Rabbinale leiding en pastorale zorg
  • Onderwijs aan kinderen tot 18 jaar
  • Het organiseren van sociaal-culturele activiteiten
  • Het houden van sjoeldiensten
  • Het onderhouden van onroerende goederen en begraafplaatsen
  • Volwasseneneducatie

IPOR heeft een ANBI status: Uw gift is aftrekbaar
De joodse gemeenten in Nederland zijn aangesloten bij het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). Zij hebben van de Belastingdienst groepsbeschikkingen gekregen. Dat wil zeggen dat het IPOR en de afzondelijke joodse gemeenten zijn aangewezen als ANBI.

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen
Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting. Vrijwilligers die voor een Joodse Gemeente werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. Uw schenking of donatie aan het IPOR en/of de Joodse gemeente geeft u dus een fiscaal voordeel. Wilt u uw nalatenschap schenken aan de Joodse Gemeenten of een donatie geven aan het IPOR, dan kunt u contact opnemen met penningmeester@ipor.nl. Rekeningnummer: NL79 ABNA045 6577653, t.n.v. IPOR